+420 775 090 759      info@pracenavalassku.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Společnost PRÁCE NA VALAŠSKU s.r.o., se sídlem Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín, IČO 07862105, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro web pracenavalassku.cz, které upravují práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívání služeb Provozovatele. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny uživatele Služeb.

Činností Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

 1. Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem anebo Zájemcem o práci se vykládají následujícím způsobem:Klient

  je fyzickou anebo právnickou osobou, která využívá anebo plánuje využívat služby poskytované na Webové stránce; především za účelem nalezení vhodného zaměstnance.
  Zájemce o práci
  je výlučně fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Webové stránce za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti.
  Životopis
  je shrnutí údajů o Zájemci o práci.
  Databáze životopisů Provozovatele
  je databází obsahující Životopisy vytvořené a/anebo zveřejněné Zájemci o práci.
  Služby
  představují produkty, které Provozovatel poskytuje Klientům a Zájemcům o práci především prostřednictvím Webové stránky.
  Pracovní nabídka nebo Krátkodobá brigáda
  je inzerát zveřejněný Klientem na Webové stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance, představují konkrétní druh Služby poskytované na Webové stránce.
  Pro zveřejnění krátkodobé brigády obdobně platí ustanovení VOP upravující podmínky zveřejnění Pracovní nabídky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.

2. Popis služby a ceny balíčků

Služba je poskytována společností PRÁCE NA VALAŠSKU s.r.o. prostřednictvím příslušného Elektronického systému, pomocí kterého mohou Zaměstnavatelé, Zprostředkovatelé a další osoby inzerovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře řádně a včas.

Uživatel si může vybrat ze tří balíčků inzerce, který mu bude vyhovovat nejlépe:

Balíček 1: Cena balíčku  1 je 990 Kč (nejsme plátci DPH).
Zakoupením balíčku 1 vystavíme inzerát po dobu 30 dní.

Balíček 2: Cena balíčku 2 je 1590 Kč (nejsme plátci DPH)
Zakoupením Balíčku 2 vystavíme inzerát na dobu 30 dnů.
Inzerát bude označen “topovaný” a bude vždy přednostně nad inzeráty z Balíčku 1

Balíček 3: Cena balíčku 3 je 3 000 Kč (nejsem plátci DPH)
Zakoupením Balíčku 3 vystavíme inzerát na dobu 30 dnů.
Inzerát bude označen “vip top” a bude vždy přednostně nad inzeráty zakoupené: Balíček 1 a Balíček 2
Inzerát se bude na hlavní straně www.pracenavalassku.cz náhodně zobrazovat v Premium nabídce s ostatními.
Inzerát bude sdílen na naší Facebookové stránce.
Inzerát budeme rozesílat uchazečům v naší e-mail databázi.
Součástí Balíčku 3 je rozhovor s vaší firmou, který bude umístěn v rubrice rozhovory. Téma rozhovoru je na výběru firmy. Rozhovor bude nasdílen na naši Facebook stránku.

Nabídka na míru:
Při zájmu o nabídku na míru nás kontaktujte na email nebo telefon.

3. Služby poskytované Zájemcem o práci

 1. Zájemce o práci je fyzická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Zájemcem o práci hledá vhodné zaměstnání. Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcům o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky. Pro využívání Služeb poskytovaných Zájemcům o práci se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Zájemce o práci může svoji registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci.
 2. Mezi Služby poskytované Zájemcem o práci patří zejména možnost prostřednictvím Webové stránky:
 3. a) Odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce; tato Služba je dostupná i nezaregistrovaným uchazečům o práci na Webové stránce. Tato služba je určena výlučně pro Zájemce o práci, proto si Provozovatel vyhrazuje právo nevstupovat do právního vztahu s personálními agenturami a jejich nepovolené aktivity prostřednictvím Webové stránky omezit.

 

 1. b) Uložit si a zpřístupnit Životopis v Databázi životopisů Provozovatele, a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Webové stránce. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a zažitými postupy pro vyplnění formulářů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat anebo vymazat z Databáze životopisů Provozovatele Životopis, který obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti anebo který podle názoru Provozovatele obsahuje irelevantní informace anebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atd.); o tomto rozhodnutí Provozovatel informuje Zájemce o práci, kterého se předmětný Životopis týká.

 

4. Služby poskytované Klientům, reklamace

 1. Zveřejnění Pracovní nabídky. Klient je po ukončení úspěšné registrace a zaplacení příslušného poplatku viz.bod 2 oprávněn zveřejnit na Webové stránce Pracovní nabídku. Pracovní nabídka se zveřejňuje podle následujících pravidel:
 • Klient sám určí obsah nabídky, přičemž Pracovní nabídka musí obsahovat alespoň minimálně kritéria stanovená Provozovatelem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy pro vyplnění formulářů na Webové stránce.
 • Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje provozovatel na základě zakoupeného balíčku Bod 2.
 • V nabídce práce je zakázáno uvádět nestandardní znaky (jako například hvězdičky, podtržení, doplňkové symboly aj.) či jiné symboly i skutečnosti, které přímo nesouvisí s nabízenou pracovní pozicí.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit už zveřejněnou Pracovní nabídku:

která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami anebo dobrými mravy,

v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce a/anebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního poměru platbou manipulačního anebo jiného poplatku,která prezentuje více pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné Pracovní nabídky), která je neúplná anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na Webové stránce, s reklamním anebo marketingovým obsahem anebo informací o produktech anebo Službách Klienta či třetí osoby, která může poškodit dobré jméno Provozovatele anebo třetí osoby, nabídky erotického charakteru, resp. takové, které vzbuzují podezření, že se může jednat o tento typ práce, duplicitně zveřejněnou na Webové stránce jedním Klientem, která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) anebo podomního prodeje.

 • Není také možné inzerovat brigády, kdy je potřeba pro výkon brigády určitý finanční vklad (např. nakoupení produktů určité společnosti, které se pak prodávají dále, např. v oblasti kosmetiky, výživového poradenství apod.) či brigády typu zpracování podkladů pro seminární práce z domova a další.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat inzerci i z jakýchkoliv jiných důvodů, uzná-li to za vhodné, případně i bez udání důvodu Inzerentovi. Provozovatel může vyzvat Inzerenta k úpravě nabídky nebo nabídku okamžitě odstranit i bez předchozího oznámení (především když se mu jeví jako podezřelá, nevhodná) nebo i bez udání důvodu.
 • V případě smazání nabídky Provozovatelem se platba za toto vložení nabídky nevrací.
 1. Reklamace. V případě reklamace plateb za placené služby (balíčky inzerce), které jsou hrazeny přes platební bránu GoPay či jinak nás prosím kontaktujte telefonicky, případně na emailu info@pracenavalassku.cz. Uveďte prosím, čeho přesně se reklamace týká (neaktivovaná služba, duplicitní platba či jiné) a další podrobnosti – kdy byla platba hrazena, jaká částka, s jakým variabilním symbolem, kterého registrovaného emailu (účtu) se daná věc týká. Nejpozději do 2 pracovních dní Vám odpovíme a situaci vyřešíme.

 

5. Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

1.Pro využívání jakýchkoli Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněné jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.

 1. Služby Provozovatele se objednávají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (pošta, fax, e-mail) anebo telefonické objednávky Klienta.
 2. Klient zadáním objednávky Provozovateli poskytuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů anebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Provozovatele objednal.
 3. Objednávka musí obsahovat minimálně:

Obchodní jméno Klienta, případně i jeho právní formu,

Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta, IČ

Kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, e-mail),

Druh objednané Služby a období poskytnutí Služby.

 1. Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Webové stránky, e-mailem nebo telefonicky) objednané Služby Provozovatelem. Poskytnutí Služby objednané Klientem se též považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním podle objednané Služby s účinností ode dne uhrazení objednávky Klientem.
 2. Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.
 3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je možné Smlouvu před uplynutím doby její platnosti ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění OP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových OP pozbývají platnosti původní OP.

 

Tyto VOP nabývají platnosti dne 5.2.2019