+420 775 090 759      info@pracenavalassku.cz

Podmínky užití

Poskytovatel:

PRÁCE NA VALAŠSKU s.r.o.,

IČ: 07862105,

adresa: Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín,

e-mail: info@pracenavalassku.cz

(dále jen „poskytovatel“)

1. Kdo jsme

1.1. Poskytovatel provozuje webový portál www.pracenavalassku.cz (dále jen „webové portály“), prostřednictvím kterých svým registrovaným uživatelům (dále jen „inzerent“) poskytují inzertní služby (dále jen „služby“).

1.2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a inzerentem se řídí těmito podmínkami užívání a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.3. Služby jsou poskytovány bezplatně mimo případy uvedené v podmínkách užívání nebo jinde na webovém portále.

1.4. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena odesláním řádně vyplněného registračního formuláře poskytovateli. Smlouva je uzavřena elektronicky.

2. Účet inzerenta a práva a povinnosti inzerenta

2.1. Inzerent má po provedení registrace přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „účet inzerenta“).

2.2. Inzerent je v rámci registrace povinen zadat IČ společnosti, které je zaměstnancem nebo statutárním orgánem, nebo své IČ v případě, kdy provádí registraci jako osoba samostatně výdělečně činná. Inzerent není povinen zadat IČ v případě, kdy bude vystavovat inzerát pouze pro své soukromé účely (např. shání výpomoc v domácnosti). Pokud inzerent vystaví inzerát pro jiné než soukromé účely, aniž by v rámci procesu registrace zadal IČ, jedná se o porušení podmínek užívání.

2.3. Inzerent je povinen v účtu inzerenta uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je povinen udržovat tyto údaje aktuální. Poskytovatel má za to, že údaje uvedené v účtu inzerenta jsou správné a aktuální, neinformuje-li ho inzerent jinak.

2.4. Přístup k účtu inzerenta je zabezpečen uživatelským jménem tvořeným e-mailovou adresou inzerenta a heslem. Inzerent se zavazuje přístupové údaje ke svému účtu chránit a nesdělovat je třetí osobě.

2.5. Inzerent bere na vědomí, že účet inzerenta nebo webový portál nemusejí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provozní výpadky sítě Internet, nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností.

2.6. Registrací získá inzerent přístup do vlastního uživatelského rozhraní a může vystavovat inzeráty.

2.7. Poskytovatel je oprávněn po předchozím upozornění zrušit účet inzerenta, pokud inzerent porušil podmínky užívání.

2.8. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění pozastavit přístup k  účtu inzerenta nebo jej zrušit v případě, že je zde podezření, že inzerent v rámci užívání služby porušuje právní předpisy či práva třetích osob. Inzerent nemá nárok na náhradu škody.

2.9. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou v důsledku užívání služby s výjimkou škody způsobené úmyslným škodným jednáním poskytovatele.

2.10. Účet inzerenta lze zrušit v uživatelském rozhraní. Zrušením účtu dojde k vypovězení smlouvy ze strany inzerenta bez výpovědní doby.

 

2.11. Po smazání účtu jsou zadané údaje ještě 90 dnů archivované (pro případ požadavku na obnovení údajů) a poté jsou údaje odstraněny.

2.12. Inzerent je povinen odpovědět na každou odpověď, kterou obdržel v souvislosti s vystaveným inzerátem. Odpověď může být generována a zasílána automaticky. Neodpoví-li inzerent na všechny obdržené odpovědi, bude se takové jednání považovat za porušení podmínek užívání.

2.13. Po obsazení pracovní pozice, na kterou byl inzerát vystaven, je inzerent povinen inzerát smazat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dní. Nesmaže-li inzerent inzerent ve stanovené lhůtě, bude se takové jednání považovat za porušení podmínek užívání.

2.14. Pokud inzerent na inzerát obdrží dostatečně vysoké množství odpovědí (minimálně dvacetinásobek hledaných pracovních míst v daném inzerátu), může být inzerát smazán poskytovatelem. V případě, že nedojde k obsazení pracovní pozice, je možné inzerát zadat znovu.

 

2.15. Po smazání inzerátu je inzerát veden v historii inzerátů, odkud si jej inzerent může ve svém uživatelském účtu v případě opětovného hledání pracovníků na obdobnou pozici obnovit. Záznamy jsou tady vedeny po celou dobu vedení uživatelského účtu. Zároveň dané inzeráty mohou být vedeny v indexu vyhledávacích nástrojů (google, seznam) a uživatel daných vyhledávacích nástrojů se na danou nabídku může prokliknout i po jejím ukončení. U dané nabídky je uvedeno, že již není aktivní a nedá se na ni přes odpovědní formulář reagovat. V případě potřeby si může inzerent sám dané inzeráty z historie inzerátů smazat a to přes záložku historie inzerátů ve svém účtu.

3. Podmínky inzerce – místo, četnost a délka vystavení inzerátu

3.1. V rámci území jednoho města lze vystavit maximálně 6 inzerátů na každém webovém portále, není-li s poskytovatelem individuálně dohodnuto jinak.

3.2. V rámci území Hlavního města Prahy (tedy i jednotlivých městských částí) nelze pro stejnou pozici vystavit více inzerátů.

3.3. Inzerát lze vystavit krátkodobě (na dobu 2 nebo 7 dní) nebo dlouhodobě (14 dní).

3.4. Vystavení inzerátu krátkodobě     je možné pouze v případě, kdy inzerent:

a) hledá malý počet brigádníků

b) hledá brigádníky jednorázově (např. pro vykládání kamionu následující den)

c) začátek brigády začíná v krátkém časovém období po vystavení inzerátu

3.5. Pokud není dán některý z důvodů pro vystavení krátkodobého inzerátu, je nutné vystavit inzerát dlouhodobě.

3.6. V případě opakovaného vystavení inzerátu je nutné zvolit dlouhodobé vystavení. Pokud bude inzerent opakovaně vystavovat inzerát se stejným nebo obdobným obsahem, bude se takové jednání považovat za porušení podmínek užívání. Poskytovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda se jedná o opakované vystavení inzerátu se stejným nebo obdobným obsahem.

 

3.7. Do 1 inzerátu lze sloučit nabídky, které mají místo výkonu práce blízko sebe, jedná se o podobnou náplň práce, nabídky se liší jen např. výběrem směn apod. V 1 inzerátu lze mít maximálně sloučené 3 inzeráty (nelze zde vložit několik jakoby samostatných inzerátů).

 

4. Podmínky inzerce – duplicitní inzeráty

4.1. V rámci území jednoho města může inzerent vystavit pouze jeden inzerát pro danou pozici. V případě, že inzerent vystaví na území jednoho města dva nebo více inzerátů, nesmí být dva a více inzerátů vystaveno pro stejnou nebo obdobnou pozici. Inzerát musí být přesně vymezen co do pracovní pozice a místa výkonu práce.

Příklad č.1:

V případě, kdy inzerent text již aktivního inzerátu lehce upraví (např. Skladník Praha a následně Pracovník Praha, přičemž pracovní náplň je stejná), jedná se stále o vložení duplicitního inzerátu. Také není možné inzerát předčasně smazat a vystavitjej následně znovu ani si vystavit stejný inzerát z různých účtů (i když je v rámci 1 účtu unikátní).

Příklad č.2:

V případě, kdy inzerent hledá do provozovny např. brigádníka na doplňování nápojů a na doplňování ovoce, je možné vystavit jen jeden inzerát, ve kterém budou specifikovány dvě různé činnosti (není možné mít aktivní 2 inzeráty, které jsou téměř totožné, lišící se jen detaily – když jsou třeba na různou pobočku jen kousek vedle).

4.2. Pokud bude inzerent opakovaně vystavovat duplicitní inzeráty, bude se takové jednání považovat za porušení podmínek užívání. Poskytovatel si vyhrazuje právo posoudit, zda se jedná o duplicitní vystavování inzerátů se stejným nebo obdobným obsahem.

5. Placené služby

5.1. V rámci užívání služeb je možné užívat placené služby, které spočívají v topování inzerátu, placené inzerci pro vybrané pracovní pozice, reklamy a další služby.

5.2. Topování inzerátů a placená inzerce pro vybrané pracovní pozice je možné hradit prostřednictvím tzv. kreditů. Kredity lze zakoupit v rámci balíčků kreditů. Po uhrazení kupní ceny daného balíčku budou kredity připsány na účet inzerenta.

5.3. Topování inzerátu spočívá v zobrazování inzerátu na předních místech zobrazení výběru inzerátů a jeho vizuálním zvýraznění. V rámci území 1 města je možné mít současně aktivních maximálně 3-5 topovaných inzerátů. Pro 1 provozovnu lze zároveň topovat jen inzeráty vystavené pro odlišné pozice. Topování je možné hradit penězi v Kč nebo prostřednictvím kreditů.

5.4. Každé topování garantuje minimální počet odpovědí, jenž je vyhodnocován pro každý inzerát zvlášť. V případě, kdy garance odpovědí na topovaný inzerát není naplněna, vystaví poskytovatel inzerát znovu. Pokud i přesto nedojde k naplnění garantovaného počtu odpovědí, může inzerent požádat poskytovatele o vrácení kreditů utracených za topování daného inzerátu, u nějž nebylo dosaženo garantovaného počtu odpovědí.

5.5. Pro webový portál www.fajnbrigady.cz má inzerent zdarma 5 inzerátů měsíčně, pro webový portál …….. má inzerent zdarma 3 inzeráty měsíčně. Pro vystavení vyššího počtu inzerátů si inzerent může zaplatit tarif dle jeho preferencí s tím, že tato služba je omezena maximálním počtem inzerátů a dobou trvání tarifu. I v případě využití placených služeb dle tohoto bodu je nutné dodržovat podmínky inzerce dle čl. 3. a 4. podmínek užívání.

5.6. Bližší informace ohledně čerpání placených služeb jsou uvedeny v popisu u jednotlivých služeb na webových portálech.

5.7. Placené služby se hradí vždy na určené časové období předem platební kartou, bankovním převodem nebo úhradou oproti daňovému dokladu – faktuře, vystavenému poskytovatelem.

5.8. Platba se má za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet poskytovatele.

5.9. Po úhradě platby budou inzerentovi zpřístupněny placené služby.

6. Ochrana osobních údajů inzerentů

6.1. Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

–    jméno a příjmení
–    e-mailová adresa,
–    telefonní číslo
–    název firmy
–    sídlo
–    IČ a DIČ
–    popis firmy
–    informace o povaze činnosti inzerenta
–    webová stránka inzerenta
–    kategorie firmy
–    IP adresa.

6.2. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, název firmy, sídlo, IČ a DIČ je nutné zpracovat pro identifikaci smluvních stran. Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro účely vytvoření účtu inzerenta.

Popis firmy, informace o povaze činnosti inzerenta, webová stránka inzerenta a kategorie firmy budou zpracovány za účelem úpravy profilu inzerenta. Poskytnutí těchto osobních údajů není povinné.

Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu inzerenta a dále 5 let od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 5 let od založení.

IP adresa inzerenta bude zpracována za účelem prevence a potírání porušování podmínek užívání.

Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení. Tyto osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání účtu inzerenta a dále 3 roky od posledního přihlášení, nejméně však po dobu 3 let od založení.

6.3. Na e-mailovou adresu budou inzerentovi zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej inzerent neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

6.4. Osobní údaje bude zpracovávat poskytovatel. Osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

–    poskytovatel hostingových služeb, společnost Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk – Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252
–    případně další zpracovatelé, s nimiž však poskytovatel ještě nenavázal spolupráci

6.5. Inzerent bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

–    požadovat po poskytovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
–    vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
–    požadovat po poskytovateli výmaz těchto osobních údajů,
–    na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
–    právo podat námitku proti zpracování v případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu poskytovatele,
–    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla –    porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

7. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

7.1. Uzavřením smlouvy dle čl. 3 podmínek užívání je mezi poskytovatelem a inzerentem uzavřena také smlouva o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva o zpracování“) dle čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), která vymezuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů prováděném v rámci poskytování služby.

7.2. Poskytovatel jakožto zpracovatel je pro inzerenta jakožto správce oprávněn zpracovávat následující osobní údaje uchazečů o inzerovanou pracovní pozici:

–    jméno a příjmení
–    emailová adresa
–    telefonní číslo
–    adresa
–    dosažené vzdělání
–    dosavadní praxe
–    další osobní údaje uvedené v životopisu
–    text odpovědi na inzerát

7.3. Poskytovateli budou osobní údaje předány přímo subjekty údajů prostřednictvím odpovědi zaslané na inzerát, kdy poskytovatel následně tyto přepošle inzerentovi.

7.4. Poskytovatel osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování služeb inzerentovi.

7.5. Poskytovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze poskytovateli;

b) pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

c) bez předchozího souhlasu inzerenta netvořit kopie osobních údajů, není-li to nutné k poskytování služeb;

d) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

e) neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob uvedených v bodu 7.11. podmínek užívání, pokud tento přístup nebude písemně schválen inzerentem nebo neplyne ze smlouvy o zpracování;

f) dodržovat mlčenlivost ohledně osobních údajů.

7.6. Poskytovatel se zavazuje taktéž:

a) zpracovávat osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké mu byly předány subjekty údajů;

b) zpracovávat pouze osobní údaje za účelem vymezeným touto smlouvou o zpracování a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

c) nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

d) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je uvedena v informační povinnosti nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vztahu ke konkrétnímu subjektu údajů. Inzerent je povinen informovat poskytovatele o době zpracování, případně je povinen v rozumné době před jejím uplynutím udělit poskytovateli pokyn k ukončení zpracování.

7.7. Poskytovatel i inzerent se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů na základě smlouvy dle bodu 1.4 podmínek užívání a smlouvy o zpracování povinnosti stanovené nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

7.8. Poskytovatel se zavazuje na výzvu inzerenta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaj dle pokynu inzerenta bez zbytečného odkladu od takové výzvy.

7.9. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 nařízení určená poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

7.10. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny inzerenta a jednat v souladu se zájmy inzerenta. Pokud poskytovatel zjistí, že inzerent porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení inzerentovi neprodleně oznámit.

7.11. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, jmenovitě:

a) poskytovateli webhostingu, společnosti Váš hosting s.r.o., se sídlem Nymburk – Nymburk, Zbožská 1385/40, 28802, IČ: 247 42 252,

7.12. Smlouva o zpracování je účinná po dobu účinnosti smlouvy uvedené v bodě 1.4. podmínek užívání, její účinnost však skončí až po splnění povinností poskytovatele dle bodu 7.13. podmínek užívání.

7.13. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy o zpracování či ukončení zpracování osobních údajů je poskytovatel povinen bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení smlouvy o zpracování:

a) předat inzerentovi veškeré osobní údaje, k nimž má inzerent zákonem stanovenou povinnost archivace, a to elektronicky zasláním zašifrovaných souborů, pokud si smluvní strany nedohodnou jinak.

b) provést likvidaci ostatních osobních údajů, k nimž inzerent zákonem danou povinnost archivace nemá, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poskytovatel musí provést likvidaci takovým způsobem, aby bylo zamezeno neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby:

–    přijal taková organizační opaření, aby zamezil zpracování osobních údajů k tomu neoprávněnými osobami,
–    provedl taková technická opatření a zvolil takový způsob likvidace, aby byla likvidace úplná a nevratná.

7.14. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby uvedené v bodě 7.11. podmínek užívání. Tato povinnost poskytovatele trvá i po skončení účinnosti smlouvy o zpracování.

7.15. Poruší-li poskytovatel jeho povinnosti založené smlouvou o zpracování nebo nařízením v důsledku jím zaviněného jednání, odpovídá pouze za škodu způsobenou zcela v důsledku takového zavinění.

7.16. Neplatnost nebo nesrozumitelnost některého z ustanovení smlouvy o zpracování nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy o zpracování nebo podmínek užívání.

7.17. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace smlouvy o zpracování, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

7.18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené smlouvou o zpracování nebo nařízením týkající se osobních údajů a poskytovatel se zavazuje umožnit inzerentovi nebo inzerentem pověřené třetí straně, která bude vůči inzerentovi zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 10 dní před proběhnutím auditu a nesmí nepřiměřeně zasahovat do činnosti poskytovatele. Náklady auditu, které nejsou vzniklé jednoznačným porušením povinností poskytovatele, hradí inzerent.

8. Ustanovení pro spotřebitele

8.1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že inzerent vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči poskytovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

8.2. Inzerent výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Inzerent bere na vědomí, že náklady vzniklé v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby a hradí si je sám inzerent.

8.3. Inzerent bere na vědomí, že nemůže odstoupit od služby dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku, jestliže byla plněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

8.4. Inzerent dává poskytovateli předchozí výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Inzerent má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je inzerent oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh inzerenta, a to v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy inzerent uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Inzerent má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Obecná ustanovení

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky užívání. Inzerent bude upozorněn na změnu podmínek užívání oznámením v prostředí účtu inzerenta. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek inzerent tyto změny akceptuje. Inzerent je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny podmínek užívání přestane služby využívat a požádá o zrušení účtu inzerenta.

9.2. Inzerent souhlasí a zavazuje se, že nebude přistupovat k webovému portálu jakýmikoli automatizovanými systémy („robot“, „spider“ apod.) s výjimkou indexovacích „robotů“ vyhledávacích služeb.

9.3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

9.4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou příslušné české soudy.

9.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dnem 15.11.2018.